Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lapačka


MŠ ŠENOV – ZAJIŠTĚNÍ ÚSPORY ENERGIÍ,  MŠ LAPAČKA

Program:
Operační program Životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004491

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové výdaje související s předmětem podpory:
6.884.233,98 Kč s DPH

Celkové způsobilé výdaje:
2.223.885 Kč

Dotace:
889.554 Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy zateplením obvodového zdiva, střechy budovy a části stropu suterénu a výměnou výplní otvorů nesplňujících parametry požadované normou ČSN 730540-2 a zpracovaným energetickým posudkem. V souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých budou v pobytových místnostech dětí instalována vzduchotechnická zařízení a IR čidla CO2, v mateřské škole budou umístěny 3 ks VZT jednotek. Dále bude provedena výměna 3 stávajících plynových kotlů za 2 nové kondenzační kotle plynové a budou osazena nová otopná tělesa.

Realizace proběhne ve dvou dílčích etapách v letech 2017 a 2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.